نمونه کار به شماره 891- اثر: نامعلوم نوع کار : کابینت آشپزخانه