نمونه کار به شماره 890- اثر: نامعلوم نوع کار : کابینت آشپزخانه