نمونه کار به شماره 889- اثر: نامعلوم نوع کار : کابینت آشپزخانه