نمونه کار به شماره 818- اثر: نامعلوم نوع کار : سرویس حمام