کالیته ام دی اف اکسترا سالید
اکسترا سالید| کرم بژ 05 | xs101
وضعیت: موجود
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs101کرم بژ 05
اکسترا سالید| کاپو چینو 06 | xs102
وضعیت: موجود
کلاس:SolidC
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs102کاپو چینو 06
اکسترا سالید| مشکی 07 | xs103
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs103مشکی 07
اکسترا سالید| آنتراسیت برجسته 08| xs104
وضعیت: به زودی
کلاس:SolidC
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs104آنتراسیت برجسته 08
اکسترا سالید| سیلور برجسته 10| xs105
وضعیت: محدود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs105سیلور برجسته 10
اکسترا سالید| پینک 11 | xs106
وضعیت: محدود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs106پینک 11
اکسترا سالید| لیلاک 12| xs107
وضعیت: موجود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs107لیلاک 12
اکسترا سالید| آزور 14 | xs108
وضعیت: موجود
کلاس:SolidD
ابعاد:183*366
کدxs108آزور 14
اکسترا سالید| لایم 15  | xs109
وضعیت: موجود نیست
کلاس:Solid
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs109لایم 15
اکسترا سالید| آبی 16| xs110
وضعیت: به زودی
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs110آبی 16
اکسترا سالید| آبی 17 | xs111
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidA
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs111آبی 17
اکسترا سالید| سبز برجسته 18 | xs112
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs112سبز برجسته 18
اکسترا سالید| زرد برجسته 19 | xs113
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidG
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs113زرد برجسته 19
اکسترا سالید| نارنجی برجسته 1-20 | xs114
وضعیت: موجود
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs114نارنجی برجسته 1-20
اکسترا سالید| قرمز برجسته 1-21| xs115
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidB
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs115قرمز برجسته 1-21
اکسترا سالید| پینک آنتیک 22 | xs116
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidF
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs116پینک آنتیک 22
اکسترا سالید| آبرجین | xs117
وضعیت: موجود
کلاس:SolidG
ابعاد:183*366
کدxs117 آبرجین
اکسترا سالید| گریپیس| xs118
وضعیت: موجود
کلاس:SolidH
ابعاد:183*366
کدxs118 گریپیس
اکسترا سالید| قهوه ای 26 | xs119
وضعیت: موجود نیست
کلاس:SolidD
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs119قهوه ای 26
اکسترا سالید| سفید برجسته | xs120
وضعیت: موجود
کلاس:SolidE
ابعاد:16 میل 183*366
کدxs120سفید برجسته
اکسترا سالید| کارامل| xs126
وضعیت: محدود
کلاس:SolidD
ابعاد:16 میل 366*183
کدxs126کارامل
;