چسب لومیناک
چسب لومیناک| چسب گرانول لومیناک 339.1 کیسه 10 کیلوگرم خالص |
وضعیت: موجود
کلاس:c
ابعاد:
کدچسب گرانول لومیناک 339.1 کیسه 10 کیلوگرم خالص
چسب لومیناک| چسب گرانول لومیناک 139.1 سطل خالص |
وضعیت: محدود
کلاس:C
ابعاد:
کدچسب گرانول لومیناک 139.1 سطل خالص
چسب لومیناک| چسب گرانول لومیناک 139.1 کیسه 20 کیلوگرم خالص | 1
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:20
کد1چسب گرانول لومیناک 139.1 کیسه 20 کیلوگرم خالص
چسب لومیناک| چسب قالبی لومیناک 539.1| 1
وضعیت: محدود
کلاس:D
ابعاد:
کد1چسب قالبی لومیناک 539.1
چسب لومیناک| چسب گرانول لومیناک کیسه ای 10 کیلویی 139.1| 139.1
وضعیت: محدود
کلاس:A
ابعاد:
کد139.1چسب گرانول لومیناک کیسه ای 10 کیلویی 139.1
چسب لومیناک| چسب گرانول لومیناک سطلی15 کیلویی   639| 3
وضعیت: موجود نیست
کلاس:A
ابعاد:20
کد3چسب گرانول لومیناک سطلی15 کیلویی 639
چسب لومیناک| چسب 18 کیلویی لومیناک سطلی 339.1| 339.1
وضعیت: موجود
کلاس:A
ابعاد:
کد339.1چسب 18 کیلویی لومیناک سطلی 339.1
;